Kännbar varningsmärkning

För att synskadade ska kunna avgöra om en ask har ett farligt innanmäte skall förpackningen i somliga fall inneha en ”kännbar varningsmärkning”

Hälsofarliga kemiska produkter som säljs till allmänheten ska inneha en kännbar (taktil) varnings¬märkning i form utav en upphöjd trehörning på förpackningen.

Utformning utav kännbar varningsmärkning
Den kännbara varningsmärkningen utgör oftast utav en liksidig trehörning med upphöjd ram samt sidor som är 18 millimeter långa.
Triangelns sidor kan eller vara nio alternativt 3 millimeter. Varningsmärkningen ska antingen inneha en upphöjd ram eller vara homogent upphöjd. Märkningen kan också utgöras av tre upphöjda punkter.

Fram till den 1 juni 2015 sker en gradvis övergång från nationella bestämmelser till bestämmelse i EU: s nya klassificeringsförordning CLP. Därför är bestämmelser för märkbar varningsmärkning i både nationella bestämmelser samt i CLP-förordningen under den tiden.

Produkter som ska inneha märkbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med KIFS 2005: 7 är de som är märkta med minst en av följande farobeteckning:
• Extremt brandfarligt (Gäller icke aerosoler som innehar klassificerats och märkts enbart med denna farobeteckning. )
• Mycket brandfarligt (Gäller icke aerosoler som har klassificerats och märkts bara med denna farobeteckning. )
• Mycket sur
• Giftig
• Hälsoskadlig
• Frätande.
Produkter som skall ha kännbar varningsmärkning om produkten är märkt i enlighet med CLP-förordningen är de som är märkta med minst en utav följande faroangovelser:
• Skadligt vid inandning
• Skadligt vid hudkontakt
• Skadligt vid förtäring
• Giftigt vid inhalation
• Giftigt vid hudkontakt
• Giftigt vid förtäring
• Dödligt vid inhalation
• Dödligt vid hudkontakt
• Dödligt vid förtäring
• Orsakar organskador
• Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
• Misstänks kunna skada fertiliteten alternativt det ofödda barnet
• Misstänks kunna framkalla genetiska defekter
• Misstänks kunna orsaka kräfta
• Kan vara livsfarligt vid förtäring om det anländer minska i luftvägarna
• Kan framkalla allergi- eller astmasymtom alternativt andningssvårigheter vid inandning • Extremt brandfarlig gas
• Extremt brandfarlig fluid och ånga • Brandfarlig gas
• Mycket brandfarlig vätska samt ånga • Brandfarligt fast ämne.

Reglerna gäller även om förpackningens dimension. I reglerna är hänvisningar till standarder som den kännbara varningsmärkningen skall fullgöra.

Hälsofarliga kemiska produkter som säljs till allmänheten ska inneha en märkbar (taktil) varnings¬märkning i form av en upphöjd trehörning på förpackningen.

Kostnader
En markering utav denna typ är så klart kostsam för de affärsverksamhet som måste effektuera dem, men om det kan bespara synskadade alternativt blinda folk skador så behöver det anses vara värt detta.
Gert Strand AB saluför Bensaltensid som i enlighet med denna bestämmelse ska få ett kännbart varningsmärke. Detta finns oxå i form utav en transparent extra etikett utformad som reglerna anger. Idag är chansen inte så enorm att någon skulle få för sig att dricka Bensaltensid också utan markering, men man vet aldrig vilka misstag som ske i ett hem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *